Budapest Touristische Info - Botschaften in Budapest - Australien

Budapest Touristische Info - Botschaften in Budapest - Australien
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Botschaften in Budapest

Ungarische Botschaften der europäischen Länder
Ungarische Botschaften der amerikanischen Länder
Ungarische Botschaften der australischen Länder
Ungarische Botschaften der asiatischen Länder
Ungarische Botschaften der afrikanischen Länder

Ungarische Botschaften der australischen Länder

Australien - Botschaft von Australien - Budapest
Adresse: H-1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Telefon 457-9777
Fax: 201-9792
E-Mail: ausembbp@mail.datanet.hu
Webseite: www.australia.hu

Neuseeland - Botschaft von Neuseeland - Berlin
Adresse: H- 10117 Berlin, Friedrich Strasse 60 Atrium
Telefon +49 30 20621-0
Fax: +49 30 20621-1
E-Mail: nzembassy.berlin@t-online.de
Webseite: www.nzembassy.com/germany

Budapest Info
Budapest Reiseinfo